Thursday, February 13, 2014

ואין איש שם על לב

היהדות החרדית בארץ ישראל גועשת ורועשת. בנושא החפירות במתחם גולבנציק בבית שמש, ישנם גדולי ישראל שליט"א המצדדים להיתר, מאחר שהקברים שם הם של עכו"ם. ומאידך ישנם גדולי ישראל שליט"א, המצדדים לאיסור. את ההלכה נשאיר לגדולי ישראל פוסקי ומאורי הדור שיכריעו בדבר, דברים נשגבים אלו ממש אינם שייכים אלינו. אנו משוכנעים שכל אחד ואחד מגדולי ישראל שליט"א המתעסקים בדבר, חושבים לא פעם ולא פעמיים, שמא ואולי הקברים הם קברי ישראל קברי קדמוננו, אולי בכלל בקברים אלו ספונים ראש משפחתנו מלפני מאות ואולי אלף שנים. אך עכ"ז לאחר שיקול דעת מעמיק הכריע כל אחד ואחד את מה שהכריע, וכדרכה של תורה זה אוסר וזה מתיר, שבעים פנים לתורה.

אך נפל דבר בישראל שלפעמים ישנם שאלות חמורות ביותר, ובמקום לתת לגדולי הפוסקים להיכנס לנושא בעובי הקורה ולהכריע בדבר מבלי שיקולים צדדים, לצערנו דברים השתנו. בקברים יפסקו, כי הוא שייך לפלג הזה של סאטמר והוא לפלג השני. כשמגיע לנישואי אשה שמערערים על גיטה, גם בזה מעורבבים צדדים, בגלל שהוא שייך למחנה הזה צריך לפסוק כך גם אם הוא אינו צודק, ובגלל שההוא אינו שייך למחננו צריכים לפסוק כנגדו. מאידך, לצערנו בענין נוסף המדובר ביותר ביהדות החרדית בא"י, גם בזה מעורב שיקולים של פוליטיקה, מעשה שטן הצליח.

כבר עבר רוב חורף, בכל העולם כולו יורד גשם כדבעי, אך בארץ ישראל אשר עיני ה' אלוקיך בה, הגשמים אינם יורדים כבר כמה חודשים. ואנו מאמינים בני מאמינים שהלא דבר הוא, ולא עביד קוב"ה דינא בלא דינא, הגיע הזמן שכל או"א יעשה חשבון הנפש לעצמו אולי בשלו כל הרעה הזאת, וכל או"א יקבל על עצמו לדבר פחות לשון הרע, להקפיד יותר על כבוד של גדולי ישראל שליט"א באשר הוא, גם אם הוא אינו מתאים בדיוק להשקפתי, עדיין זו אינו סיבה לחייבו מיתה, ואולי בזכות זה נזכה להוושע בתשועת עולמים.


No comments:

Post a Comment