Saturday, February 22, 2014

חוק הגיוס


חרפה ובושה.

שתי מילים מסמלות עקבתא דמשיחא, חוצפה יסגי. החוצפה הבולטת היא מראש הממשלה המתגאה על נצחון העברת חוק גיוס בני ישיבות. כוונת החוק לדאוג למדינה ולא ליהודים.
ביבי נתניהו משחק עם אש אוכלת, כשמלעיג על כל גדולי ישראל. אבל בני תורה בטוחים שנצח ישראל לא ישקר ולא יתן לנתניהו להוציא לפועל את עצתו.
ביבי ביבי, חזור בך. אחרת יושיבו את ספר ההסטוריה שלך באותו המדף בו נמצאים ספרי ההיסטוריה של רשעים ארורים אחרים, כמו סטאלין, טרוצקי, מארקס וחבריהם, שונאי ישראל ושונאי תורת ישראל.

No comments:

Post a Comment