Tuesday, February 11, 2014

דרשו את ה' - תוכנית לימוד ההלכה הגדול בעולם


תכנית דרשו בשנה זו מצליחה מעבר לכל תחזית. מספר תלמידי החכמים שהצטרפו ללמוד הלכה על פי סדר דרשו בתשע"ד, כפול ממספר המצטרפים בשנת תשע"ג.

ספרי המשנה ברורה שהארגון הוציא לאור, מושך את הצבור יותר ויותר ללימוד הלכה. ההערות הרלוונטיות על הדף, יש בהם תועלת גדולה בלימוד, שעדיין לא היה כמוהו.

ועתה נשמע, שההצלחה הגדולה היא לא רק בארץ הקודש, אלא בעולם כולו. מדי יום ביומו מצטרפים אנשים ללימוד הלכה על פי תכנית דרשו.

תתי ליה להרב דוד הופסטטר שליט"א, המרבה כבוד שמים וכבוד התורה.


No comments:

Post a Comment