Thursday, February 6, 2014

שלג בארצות הברית

התקפת השלג בארצות הברית, ובעיקר בשיקאגו ובניו יורק גורם הפסדים כספיים לממשל ותושבים, ובתוכם רבים שהם בני ברית.
הקור המסוכן והשלג שנערם לגובה רב, מנע מהרבה אנשים לצאת מביתם, גם מחשש שיתקעו וימנע מהם לחזור וגם בשל הקשיים בתחבורה ובהתניידות.
לפי התחזית, השלג אמור להפסיק הערב. אבל כבר במוצאי שבת, עוד שלג חזק מקודמו. 

״לפני קרתו מי יעמוד״

No comments:

Post a Comment