Thursday, February 13, 2014

שבת קודש - ודבר דבר

בשיחה עם האדמו"ר מרחסטריווקא שליט"א, מברוקלין, כיצד אפשר למהר את גאולתנו, ומה חשוב לתקן כדי למהר את הגאולה, העלה רעיון חשוב.הרבי שליט"א רואה בדיבורי חול בשבת, חילול שבת. במקום לדבר בנושאים תורניים, מדברים על פוליטיקה, קניות ועסקים, ואפילו בפוליטיקה בתוך מחננו, זה הרי חילול שבת.
והלא "ודבר דבר" כתוב בתורה"ק, וחז"ל דרשו מזה "שלא היא דיבורך של שבת כדיבורך של חול". ומי מאיתנו יכול להעיד על עצמו שנזהרים בזה כדבעי.

הבה נתחכמה לו ליצר הרע, ונשמור על קודש הקדשים שהוא הפה, כמש"כ הגר"א באגרתו. ובפרט בזמנים המקודשים, בשבת קודש.


No comments:

Post a Comment