Sunday, February 16, 2014

חיילים חרדים שהתגייסו למסלול 'בינה בירוק' בצה"ל, והובטח להם כי לא ישרתו יחד עם נשים, מתלוננים כי קצינה מעבירה להם קורסים, ואף מעירה להם על הלבוש שלהם


חיילים חרדים הנמצאים בקורס תכנות מטעם המסלול היוקרתי 'בינה בירוק' של חיל המודיעין זועמים על כך שבניגוד להבטחות שניתנו להם מראש ועל בסיסן התגייסו, מפקדת עליהן קצינה רח"ל.

על אף שהובטח לפני גיוסם, כי בשל אמונתם הדתית, סגל הפיקוד לא יכלול נשים. ההתחייבות הופרה ברגל גסה, הבטחות לחוד, ומעשים לחוד, שכן בנוסף לשיעורים המקצועיים משוחחת איתם המפקדת על נהלים אחת לשבוע ומעירה על לבושם במסדרים.

דבר שפתיים אך למותר, וכל מילה מיותרת רק הורסת, הרי כל מטרתם של אנשי הצבא, הוא להעביר את ציבור היהדות החרדית על דעתם, ועושים את הכל להרוס את הרגש הרוחני ואת הניצוץ הקדושה הטמונה בתוך כל אחד ואחד בציבור החרדים והיראים לדבר ה', יותר ויותר מגיעים למסקנה החד משמעית, כפי שהורו לנו במשך כל הדורות גדולי ומאורי הדור זצוק"ל ויבלט"א שליט"א, כי הצבא זו מקום הרשע והשמד לציבור שומרי תורה ומצוות.

No comments:

Post a Comment