Friday, February 28, 2014

המשטרה וההפגנה


לפי מיטב הידיעות, המשטרה מכינה הגנה נגד חשש אלימות בעצרת מחאת המליון נגד אותו איש ושמו נתניהו. ראשי צוות התכנון של ההפגנה ביקשו מהמשתתפים להימנע מהתפרצויות שיביא לנזיקין או אפילו לסכנות ממשיות.

האחדות גוברת, וכל החוגים והעדות בציבור החרדי, כולל את העדה החרדית המתבדלת משלטונות המדינה, וגם רבנים חשובים בציונות הדתית קוראים להשתתף במחאה בעצרת.
בנימין נתניהו, שהוציא את עצמו מן הכלל עם חוק הגיוס, כנראה בורח לאיזה מקום סודי. במכוון הוא מפנה עורף כדברי יונה הנביא "אנא מפניך אברח".

הוא ויועציו אמורים ללמוד לקח "שאין סגולה כתורה, ואין לומדיה כישראל".

כבר משעות הבוקר, סוגרים את הכבישים שלא סובלים את ריבוי המשתתפים במחאה האדירה. עוצו עצה ותופר.

ותנו כבוד לתורה

No comments:

Post a Comment