Monday, February 10, 2014

ספר חדש - אגרת הגר"א המבוארת

דבר זה אינו דבר שבשגרה, לא בכל יום מזדמן לנו חידוש כזה בעולם. שמחים אנו להתבשר אודות הוצאת ספר מגדולי האחרונים, מוגה ומתוקן, שהוא מתנה לדור.

הנה קם איש מורם מעם, והוציא לאור מחדש את הספר "אגרת הגר"א המבוארת". ה"ה הרב אבינועם פרץ שליט"א, אשר שם לו למטרה שכל אחד יוכל להבין את דברי מרנא רבנו אליהו מוילנא זצוק"ל. ואמנם השכיל והצליח לעשות. זכות רבנו זצוק"ל יעמוד לו ולכל אשר יש לו.

לא ניתן נתאר את גודל התועלת שיהיה לדורינו, בהוצאת הספר החשוב הזה, עם הביאור הטוב והמדוייק.

ותנו כבוד לתורה

No comments:

Post a Comment