Wednesday, February 5, 2014

הגאון הרב אהרן שכטר שליט"א ב"ה מחלים

בשורה משמחת שקיבלנו במערכת, אודות מצבו של מרן ראש ישיבת חיים ברלין, הגאון הרב אהרן שכטר שליט״א, הולך ומשתפר.

כידוע, לאחרונה סבל ראש הישיבה מחולשה. עקב חולשתו של ראש הישיבה נבצר ממנו להעביר שיעורים כרגיל ולהתעסק בכל ענייני הישיבה לתועלת התלמידים.

בחסדי השם חזר הראש ישיבה לתפקד כבעבר, הבשורה מתאימה לחודש אדר אשר מרבים בו בשמחה.

No comments:

Post a Comment