Sunday, February 9, 2014

גזירת הגיוס על בחורי בני ישראל

בעיתונים החילוניים בארץ, הכותרות מבשרות על "מלחמת אחים" באותיות אדומות ובולטות. וכל זה, בסיבת גזירת גיוס בני הישיבות לצבא.
בסוף השבוע שעבר המתח עלה, עד כדי מחאות אלימות עם כוחות המשטרה. לפי הנראה המחאות ימשכו עד שהממשלה תכיר במסירות נפשם של בני התורה מכל החוגים, פשוטו כמשמעו. אך בוודאי שלא באלימות מצד בני התורה.

דברים העומדים ברומו של עולם, כמו הגיוס לצבא. תלוי בהכרעת מנהיגי ישראל מכל החוגים. קשה יהיה לשלטונות להתמודד עם נחישות דעתם של לומדי תורה. לומדי התורה וכל הציבור נאמני התורה עומדים הכן ללחום כנגד גזירות שהם על דברים שהם עצם קיומו של העם היהודי.
סופה של מערכה זו, תהיה בעז"ה כסופה של המערכה של המן הרשע, וכל הרשעים שעמדו עלינו לכלותינו בכל דור ודור.


ותנו כבוד לתורה!


No comments:

Post a Comment