Sunday, February 16, 2014

הסיבה למשבר בבית חולים "הדסה" בירושלים, בגלל התעללות בציבור החרדי


המשבר בבית החולים 'הדסה' נמשך, בהסתדרות מאיימים כי במידה ומלוא שכרם של האחים והאחיות ושל עובדי המנהל והמשק לא ישולם עד מחר, צפויה החרפה בצעדים הארגוניים.

יש כאלו המנהלים חשבונות שמים, ויודעים את הסיבה למשבר שפקד את בית החולים 'הדסה'.

בביטאון נטורי קרתא, פורסמה מודעה נגד בית החולים, ובה נכתב כי המשבר מגיע כעונש על פרשת "האם המרעיבה", וזה מה שיקרה גם לחופרי הקברים בבית שמש.

תחת הכותרת "אית דין ואית דיין" נכתב כי "ציר הרשע בית החולים "הדסה" נמצא במשבר סופי, בסגירה מוחלטת על מסגר ובריח".

"עוד זכור לכולם איך לפני כמה שנים התאכזרו על אשה כשרה בישראל והעלילו עליה עלילות מרושעות כאילו היא מתאכזרת על בנה שהיה שבוי בידי רוצחי "הדסה", בו בזמן שהם התאכזרו על בנה להתלמד על בשרו ואיבריו את חכמת הרפואה, ובנס נותר בחיים מתחת ידי ציפרניהם הרצחניות. אין העולם הפקר, כשרואים שהם באים על עונשם, כי הקב "ה עושה דין ברשעים, שמו מתקדש ומתגדל".

בהמשך מזהירים אנשי נטו"ק כי "ידעו כל הרשעים למיניהם בכלל, ושודדי הקברים בעיר בי"ש בפרט, שאין העולם הפקר, ואם כי עתה השעה משחקת להם, ומכים ורוצחים ביהודים כשרים הבאים למחות , ומעלילים עליהם עלילות שפלות ומושיבים אותם במאסר ומתאכזרים על המתים , וכופרים באמונה בהשארת הנפש, ידעו שלא לעולם חוסן, ובמהרה יבוא מפלתם, בפרוח רשעים כמו עשב וגו ' להשמדם עדי עד".

No comments:

Post a Comment