Friday, February 28, 2014

ושבתה הארץ


בחוץ לארץ התחילו לאסוף כספים  לסיוע לחקלאים שומרי שביעית בארץ הקודש.
בלייקווד, ברוקלין, ובמאנסי עושים מגביות, להשתתף ולעזור כדי שלא יפסידו שומרי השמיטה בארץ ישראל.
אמנם אמונתינו איתן בבורא עולם שהבטיח לנו "וציוותי את ברכתי לכם בשנה השביעית", לא באנו אלא להקל על הלחץ.

אגב, שמענו שמרן הרב חיים קנייבסקי שליט"א אמר, שהברכה של התורה על שמירת שביעית, יחול גם על אלה שעוזרים בחו"ל.

No comments:

Post a Comment