Thursday, February 6, 2014

המוסד כתר בית יעקב

מבין המוסדות לבנות, המצטיינות בחינוך ובהדרכת החיים בלייקוד, עומד לדוגמא המוסד כתר בית יעקב בהנהלת הרב חיים בלום הי"ו.

הרב חיים בלום הוא מתלמידיו הקרובים למרן הרב אליהו דב ואכטפויגל, ראש ישיבת זכרון משה בסט. פלסברג.

No comments:

Post a Comment