Monday, February 3, 2014

מוסדות התורה בארץ ישראל

מוסדות התורה בארץ, נקלעו לקשיים רבים עקב הקיצוצים בתמיכה על ידי המדינה. כתוצאה מכך, גם מוסדות התורה בחו״ל, נקלעים לקשיים, עקב ירידה במתמיכה על ידי הנדיבים בעם.
הרבה מבעלי היכולת מעדיפים להגדיל תמיכתם במוסדות התורה שבארץ הקודש, ואף על חשבון המוסדות הקרובים אליהם. עקב מצב החירום הקשה שבארץ.

No comments:

Post a Comment