Monday, July 29, 2013

ביקור הרב הגאון חיים פלור שליט"א בארץ ישראל

בשבוע הבא צפוי לבוא לארץ ישראל, הרב חיים פלור שליט"א, ראש הכולל של זכרון מנחם בניו יורק.

כדי להשתתף בחתונת נכדו בן לבנו הרב שלמה פלור.


חתונת בנו של הרב ראבן שמלצר שליט"א

ביום חמישי הקרוב תתקיים חתונת בנו של ראובן שמלצר שליט"א,
הרב שמלצר הוא תלמידו של הגאון הרב משה שפירא שליט"א.

החתן הוא תלמיד של הרב הגאון אליהו בער וכטפוגל שליט"א, ולאחרונה למד בירושלים בישיבת בריסק המעטירה.

Sunday, July 28, 2013

מגזין עמי - הרב קאופמן

בבטאון "עמי" האחרון שיצא לאור, הופיע מאמר על הרב שלמה זלמן קאופמן שליט"א, ראש בית דין בבית דינו של הרב חיים פלור שליט"א, שהרב קאופמן מצדד בנשים נגד בעליהן בבית הדין

רבים מגדולי הרבנים מצדדים במאמר שנכתב על הרב קאופמן והם טוענים שיש חוסר יושר מצד הרב קאופמן בדיונים אלו

הגאון הרב שמואל קמינצקי שליט"א בארץ ישראל

הגאון הרב שמואל קמינצקי שליט"א, הגיע לביקור בארץ ישראל לרגל נישואי נכדו עם נכדתו של הגאון הרב גרשון אדלשטיין שליט"א
הגאון הרב קמינצקי הגיע בלווי בנו הגאון ר' שלמה קמינצקי שליט"א



Sunday, July 21, 2013

ברכות מזל טוב

שלוחה בזאת ברכת מזל טוב לרבנים החשובים שליט"א

הרב מלכיאל קוטלר שליט"א לרגל חתונת בתו
הרב אליהו דב וכטפוגל שליט"א לרגל חתונת בתו
הרב ר. שמלצר שליט"א לרגל נישואי בנו
הרב נפתלי קשטן שליט"א לרגל נישואי בנו

יעזור השי"ת ויזכו לראות רוב נחת מכל יוצאי חלציהם, ויהיו צאצאיהם וצאצאי צאצאיהם וצאצאי כל עמ ישראל עוסקים בתורה וביראת שמים

Thursday, July 11, 2013

הרב פייביל כהן עובר ללייקווד

הרב הגאון  רבי פייביל כהן שליט"א מברוקלין, עובר ללייקווד
הרב כהן שליט"א הוא מורה הוראה מכובד בארה"ב
מרן פוסק הדור הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל, היה סומך בהרבה שאלות על פסקיו של הרב כהן שליט"א
הרב כהן שליט"א מחבר הספר הידוע "בדי השולחן"
הרב שליט"א, הוא תלמידו של הגאון הרב יצחק הוטנר זצ"ל

Tuesday, July 9, 2013

תשעה באב

מצוטט בשמו של פוסק הדור הגאון הגדול ר' משה פיינשטיין זצ"ל:
הסיבה שפוסקים רבים, מורים לא לחנך ילדים מתחת לגיל "בר מצווה" לצום בתשעה באב.
מפני שחינוך זה יעמוד בסתירה עם החינוך שאנו מאמינים ב"ביאת המשיח".

יעזור השי"ת ונזכה לגאולה השלימה בקרוב, ושגם אנו שהגענו לגיל מצוות לא נצטרך לצום בתשעה באב.

Sunday, July 7, 2013

חודש אב

בחודש אב, יש כמה יארצייטים (ימי זכרון) לגדולי ישראל זצוק"ל

בראש חודש - יום הזכרון של מרן החתן סופר, נכדו של רבינו הגאון הגדול החתם סופר, ואחיינו של רבינו הכתב סופר
בחמישי בו יחול יום הזכרון של האר"י הקדוש זיע"א, האר"י הקדוש נולד בעיה"ק ירושלים ונלב"ע בעיה"ק צפת יצ"ו
עוד נוסף יום הזכרון בחמישי בו למורינו ורבינו הגאון הגדול רבי חיים עוזר זצ"ל
מנהיג הדור ופוסק הדור לציבור היראים

שב"ק מטות ומסעי בצילו של כ"ק האדמו"ר מרחמסריווקא שליט"א

האדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א, מברוקלין - ארה"ב, ישהה בהרים למשך כשבועיים.
בליל שב"ק פר' מטות ומסעי ערך אדמו"ר שליט"א את שולחנו הטהור "הטיש"  מהשעה 11:30 ועד השעה 1:30 לפנות בוקר.
אל הטיש הצטרפו עוד כ80 אברכים מהמושבות הסמוכים שבאו במיוחד להסתופף בצילו של האדמו"ר שליט"א.