Thursday, February 13, 2014

הנותן שלג בצמר

תושבי החוף המזרחי של ארה"ב, מתכוננים למזג אויר סוער במיוחד, קשה יותר מקודמו. הצפי הוא לשלג שיערם בגובה של 18 אינטש לפחות.

מזה שנים לא זכור מזג אויר דומה. התושבים מתכוננים לתקופה שחנויות לא יפתחו ועומדים בתורות להצטייד במוצרים לימי הסערה הקרובה.
העסקים והאזרחים צפויים להפסדים גדולים בימים האלה.

חברות האוטובוסים הודיעו, כי החל מחצות הלילה שבין רביעי לחמישי, עד יום חמישי אחה"צ, התחבורה לא תפעל.

חברת החשמל, גם היא הודיעה שוודאי ויהיו נזקים לרשת החשמל ועל הציבור להיאזר בסבלנות.

קוה אל ה'!


No comments:

Post a Comment