Monday, February 24, 2014

הן עם אחד...


גדולי ישראל, אדמורי"ם וראשי ישיבות מכל העדות והחוגים כולם, לאוי"ט, מתחננים לשומרי המצוות להתאחד ולקבל על עצמנו לא ליתן המשחית המתועב הנקרא internet לגרום פירוד הלבבות אצל כלל ישראל ח"ו.

כידוע ממעשים שהיו, ברור שהמלאך המשחית הנ"ל גורם לבעיות בשלום בית, פרנסה וחילול שם שמים. ואסור להכנס ולקרוא באתרים כאלה, לכולי עלמא.

ועוד לפני הניבול פה, לשון הרע ורכילות בלי שיעור, אפילו מאלה שמתייהרים שכותבים שופרא דשטרא.

עוד שמענו שיש איזה רב, לשליש, לרביע ולמחצה. טוען ואומר שמרן הרב אלישיב זצוק"ל, כאילו נתן לו סמיכה לפסוק בחו"ל בענייני גיטין. ולטענתו, כאילו מרן ייסד בית דין בחו"ל לגיטין. וזה אינו!
באנו להודיע, אחרי בירור אצל מקורבי ומשפחת מרן זצ"ל, שדברים אלו בדויים ושקר וכזב הם!

כולנו יודעים איך הקפיד מרן על האמת. וענש יענש המסלף דברי צדיקים.
תקוותנו שהעבריין יתחרט על דבריו וישוב בתשובה שלמה.

No comments:

Post a Comment