Monday, February 17, 2014

הרב הצדיק מאיר שוסטר זצ"ל נלקח לבית עולמו


היום נפטר הרב הצדיק רבי מאיר שוסטר זצ"ל. כעשרים שנה שהיה עומד ליד הכותל המערבי, וחיפש נשמות אבודות, שבשל חוסר חינוך דתי, לא היו שומרי תורה ומצוות. בחום ובקור עמד הרב מאיר, נאמן לעבודתו בקירוב לבבות והשי"ת היה בעזרו והצלחתו היתה גדולה.

"איש פלא" אמר עליו מרן הרב אלישיב זצ"ל. יתכן שהרב מאיר, זצ"ל היה גדול המקרבים בדורנו.

בעז"ה נכתוב עליו עוד.

המקום ינחם את המשפחה החשובה המתאבלת.

תהא נפשו צרורה בצרור החיים

No comments:

Post a Comment