Friday, January 31, 2014

משנכנס אדר

אמרו חז"ל במסכת תענית "משנכנס אדר מרבים בשמחה, משנכנס אב ממעטים בשמחה״ וכן נפסק בשו"ע ריש הלכות פורים.
בספרי האחרונים דנו אם זה כולל גם אדר ראשון. (עיין בכף החיים ועוד). ומפני שלא נדע להכריע בין גדולי עולם, נרבה בשמחה כדי לצאת ידי חובת כל הדיעות.

מאוד משמעותי מה שאמר הרב יצחק הוטנר זצ"ל בבית מדרשו, על משנה זו: "נו, אדר אַ ביסל מער, אב אָ ביסל וויינגער. אבער הצד השווה שבהם, איז, אָ גאנץ יאר פריילך"!
"ווארט חזק" זה, הוא הגדרה יסודית, בכל היהדות. וקיימת יותר בחצרות החסידים.Thursday, January 30, 2014

דברים שהשתיקה יפה להם

בהודיה לה' יש התקדמות בפתרון בבעית הגט של מרת ד.

הגאון הרב שמואל קמינצקי שליט"א, בקש שהנושא לא ידון בצבור, ולא יעשו מזה עסק.
העיסוק בעניין גורר לתוצאות לא חיוביות, והוא לרעת העגונה.

"צבור" כולל גם את אתרי האינטרנט, שלדאבון ליבנו גרם לעגמת נפש רבה לכל המשפחות בנידון.

Parashat Truma

This week we are privileged to read the portion of Teruma. The portion begins with G-d's commandment that the Jews contribute gold, silver, copper and many more items to construct the Mishkon (Tabernacle/ temporary Temple), which will be a dwelling for Hashem. The portion continues describing all the artifacts and utensils needed for the services in the Mishkon. For every article, Hashem gave exact specifications for every article. The contributions were to be, from everyone according to his/her desire.

The commentaries explain the relation between the portion of Mishpotim (last weeks portion), which discusses the laws related to someone else's property, finances etc. and Teruma (this weeks portion) in which donations for the Mishkon is discussed. One shall not think because he does good deeds with his money he is free to earn it as he wishes, first he must adhere to the laws of Choshen Mishpot - proper monetary relations (Mishpotim), and only then can there be Teruma (contribution).

An additional relation between the two portions can be explained by the following Medrash in this weeks portion: As soon as the Jews said Naase Venishma (We will do and we will hear), immediately Hashem commanded them to make a Mishkon. The Bnei Yisoschor explains the phrase in Tehilim whereby the Angels ask Hashem to leave the Torah in Heaven for them (Tno hodcho al Hashomayim). The Angels argued that they have first rights, for they are closer to Hashem. The law is, that when one sells a property, he first needs to offer it to the closest property owner (neighbor), and if he/she refuses he can then sell it to someone else. This applies only when there's no loss by selling it to the neighbor, however if there's loss involved, then he's not obligated to sell it to the neighbor. Says the Bnei Yisoschor, Hashem answered the Malochim, to you there's no challenge, therefore it's cheap the Jews have a Yeitzer Hora, therefore their service is much more valuable and they get the Torah. The Medrash says that when the Jews said Naase Venishma, the Yeitzer Hora left them, based on the Bnei Yoisoschor, the Satmar Rebbe adds that now the angels may request the Torah should remain in Heaven, therefore Hashem said immediately "create a dwelling for me so I will be present among you". This way we gain the neighbor status, and we keep the Torah. Perhaps this also the connection between the end of Mishpotim where the Torah describes the Great event of Kabolas HaTorah, and Terumah.

May we merit to see the days of glory with the construction of the permanent Bais Hamikdosh (Temple) speedily in our times.

מפורסם בציבור

מפורסם בציבור תלמידי החכמים  שמרן הגאון הרב חיים קנייבסקי שליט׳א, מקפיד לא לתת שם לתינוק הנולד שלא מופיע בתנ״ך, או שלא מן המסורה מדור דור.
למשל השם ׳אהרונה׳ לבת על שם קרוב משפחה שנקרא אהרן. לדעת מרן,שלט"א זה שם חילוני בעברית, לא שם יהודי.

כמו"כ מפורסם שמרן שליט"א אינו שבע רצון שגבר ינעד שעון יד. לדעתו זה נקרא ״שמלת אשה״ שנאסר ב"לא ילבש".
ויש אומרים שמרן החזון איש זצוק"ל גם הקפיד על זה.
השמועה שמרן שליט"א מקפיד שלא ישימו את הפאות מאחורי האוזן, אושרה על ידי בני ביתו.

מרן הרב אלישיב זצוק"ל ועוד מגדולי הדור שליט"א, לא מקפידים על השעון ועל הפאות.


Wednesday, January 29, 2014

Chidushei Pnei Menachem al Ha'Shas

Excitement in the world of Torah, as the second volume of chidushei Torah on shas, from Maran the Pnei Menachem, were recently released by his son Maran Harav Shaul Alter, shlita. 

Maran Harav Shaul, shlita, also recently published his own chidushei Torah on Agadata.

Utenu Kovod L'Torah

Tuesday, January 28, 2014

הגאון הצדיק רבי יעקב גלינסקי זצ"ל

בשבוע האחרון נפטר בשיבה טובה, אחד מגדולי בעלי המוסר, משרידי דור דעה, הגאון הצדיר רבי יעקב גלינסקי זצוק"ל.

הגאון הכיר בצעירותו את מרן הסטיפלר זצוק"ל, כשלמד בישיבת נובהרדוק העתיקה.

כולנו זוכרים את דרשותיו, הידועות בתוכנם ובחמימותם. לב כל ושמע נמס בדרשותיו, לא היה אדם ששמע אותם, ולא הושפע לטובה.

ועתה נשארנו חסרים. מי יתן לנו תמורתו. חוסר וותיקי בעלי המוסר מורגש בכל מקום, בכל תחום ובכל זמן.

זכר צדיק לברכה


Monday, January 27, 2014

לייקווד - עיר התורה

עיר התורה לייקווד מכילה בתוכה לכל הפחות כ50 ישיבות קטנות וכן כ25 מוסדות לבנות.

בשנים האחרונות גבולות הקדושה התרחבו והרבה משפחות מתושבי ברוקלין עברו להגורר בלייקווד.

התרחבות העיר היא לא לשביעות רצונם של כל התושבים החרדים.
יש אשר רואים בגידול סכנה לאווירה הרוחנית שהורגלו אליה מתקופת מרן הרב אהרן קוטלר ובנו מרן הרב שניאור זכר צדיקים לברכה.

להזהר מחילול שם שמים

גדולי התורה בחוץ לארץ, קוראים לצבור שומרי התורה, להפסיק לפרסם ולקרוא באתרי האינטרנט.

אין שום היתר לפרסם דברים הנוגעים לצבור הדתי לעולם החילוני, הרי זה גורם לחילול שם שמים.

העובר על זה הוא מחלל שם שמים, ועונשו חמור וידוע!