Sunday, March 9, 2014

עצרת תפילה לביטול הגזירה של ביבי נתניהו וחבריו לשמד גיוס לומדי התורה


על פי בקשת מנהיגי הדור בארץ הקודש התקיימה עצרת תפילה המונית בניו יורק, לביטול גזירת אותו איש ושמו נתניהו ויועציו.

לפי השערת אנשי התקשורת, השתתפו במעמד כ15,000 איש, בהם נשים וצעירים. ישנם המשערים אף 25,000 משתתפים בעצרת התפילה, להקהל ולעמוד על הנפש הרוחנית של לומדי תורה בארץ הקודש.

יו"ר אגודת ישראל באה"ב, האדמו"ר מנובומינסק שליט"א, ובהשתתפות מועצת גדולי התורה בארה"ב שליט"א, חתמו על קול קורא, לכל החרד לדבר ה' שיבוא לעזרת אחב"י בארץ הקודש, בתפילה ובתחנונים לעזרת השם לביטול גזירת הרשעים, נגד יקירי ארץ ישראל העוסקים בתורה באמונה ובהתמדה.

חיזוק גדול היה, בראות את מנהיגם של בני הישיבות בארה"ב, מרן הרב אליהו דוב וואכטפויגל שליט"א, מצטרף לתפילתם של גדולי ראשי הישיבות למרות שאינו משתייך לאף מפלגה.

רצון יראיו יעשה, ואת שועתם ישמע ויושיעם!

No comments:

Post a Comment