Tuesday, March 4, 2014

לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול


עצרת התפילה על גזירות השמד, חוק גיוס בני הישיבות. אשר בראש גזירה זו, עומד ראש ממשלת ישראל, האיש אשר שמו ביבי נתניהו. שאינו נמנע מאכילת נבילות וטריפות. מכונה בכמה אמצעי תקשורת ישראלים, שרוצים להשמיץ את "עם בני ישראל", הנאמנים לדבר ה'. חילול השם!

האם לאכול כל דבר אסור בארץ הקודש, לא נקרא חילול השם?
להרבות חילול שבת בארץ הקודש, לא נקרא חילול שבת?
להרבות פריצות בארץ הקודש, לא נקרא חילול השם?

אבל אלו, אלו שאידיאל הציונות, בעיניהם מעל ומעבר לתורת ה'. לא נמנעים מלכנות את עצרת התפילה ההמונית, אל אב הרחמן, בכינוי שאינו הולם כלל מעמד מרומם זה. עפרא לפומייהו.

ותנו כבוד לתורה!

No comments:

Post a Comment