Thursday, March 20, 2014

30 יום קודם החג - והגדת לבנך


החל ממחרת חג הפורים, עם ישראל עסוקים בהכנות לחג המצות. ובכלל זה לקנות הגדות חדשות לרומם את ליל הסדר. שתי הגדות מיוחדות לכדו את עינינו בעת שבדקנו מה כדאי להוסיף לשנה זו.

בראש ובראשונה, הגדה עם פירוש והערות של גאון הגאונים, ה"אבני נזר" שיצאה לאור לפני שנה.הקושיות החזקות והתירוצים החריפים מביא ל"ריתחא דאורייתא".

השניה, הגדת בעל הערוך השולחן, אשר כמעשהו בהלכה כך מעשהו באגדה. קל לקרוא ולהבין למרות עומק דבריו היקרים. הגדת בעל הערוך השולחן כנראה תפס את תשומת לבם של הקונים.

ותנו כבוד לתורה!

No comments:

Post a Comment