Saturday, March 8, 2014

דברי נבואה ממרן הרב מאיר שפירא זצוקללה"ה


מרן הרב מאיר שפירא זצוקללה"ה מלובלין, כתב על הפסוק "כי יפלא ממך דבר בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך" (דברים י"ז ח) דברים נפלאים על עקבתא דמשיחא.

וכך היה אומר:
אם יבוא יום שיהיה לכם לפלא, למה דם היהודי זול אצל אומות העולם, יותר מדם גוים.
אם יבוא יום שיהיה לכם לפלא, למה הדינים והגזירות על היהודים יותר קשה מגזירות על הגוים.
אם יהיה לכם לפלא, למה אצל היהודים עובדי השם שומעים על מחלות ונגעים הפוגעים באנשים ונשים צעירים, במספרים גבוהים כל כך.
דעו לכם שהכל משום "דברי רבות בשעריך". המחלוקות בציבור בני התורה היראים והחרדים, מביאים עלינו את כל הנ"ל.

נתאחד כולנו יחד עם תפילתנו, "אבינו מלכנו זכור רחמיך... וכלה דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ועון ומגפה ופגע רע וכל מחלה וכל תקלה וכל קטטה וכל מיני פרעניות וכל גזרה רעה ושנאת חנם מעלינו ומעל כל בני בריתך"!

No comments:

Post a Comment