Tuesday, March 25, 2014

מחאת השבת - יותר ממה ששמרו בני ישראל את השבת, השבת שמרה עליהם


פולמוס ידוע היה לפני עשרות שנים בעניין שמירת השבת בעיר תל אביב. אף ראש העיר החילוני, שהיה ראש העיר הראשון של תל אביב, מר מאיר דיזגוף. ידע והבין ששמירת שבת עולה על הכל.

וכך כותב הרב הראשי לתל אביב יפו, הרב ישראל מאיר לאו שליט"א, במכתבו לרון חולדאי ראש העיר תל אביב:
ראשוני עירנו טיפחו דפוס התנהגות מכובד, כראוי למסורת עמנו. הכותרת במועדה עירונית מס' 36 מטעם עיריית תל אביב היא: "נגד חילול שבת בפרהסיא". המודעה חתומה על ידי מאיר דיזנגוף ראש העיר הראשון, ובה החלטה הקובעת כי "כל החנויות ובתי השעשועים צריכים להיות סגורים מערב שבת עד מוצאיה". "זכרו - כותב מ. דיזנגוף - כי השבת היא אות הסולידריות הלאומית הנפלאה ביותר מדור ודור, וכל הפוגע בה - באחדות ישראל הוא פוגע... שמרו על השבת והיא תשמור עלינו", מסיים דיזנגוף את דבריו.
דיזנגוף לא היה שומר מצוות, כמוהו הוגה הדעות הנודע אחד העם שכותב: "יותר משישראל שמרו את השבת, שמרה השבת על ישראל".

מצב כלל ישראל ושמירת תורת ישראל, במצב שלא היה אף פעם בארצנו הקדושה. רואים קיום דברי הנביא "מהרסיך ומחריביך ממעך יצאו" במלואה.

כולנו בתפילה שנזכה לראות את כולם שבים בתשובה שלימה לבורא יתברך, ומקיימים את מצוותיו ושומרים את השבת כראוי, ושחלילה לא נגיע למצב שבו לא נזכה לשמירה המתאימה מלמעלה.

ותנו כבוד לתורה!


No comments:

Post a Comment