Friday, March 14, 2014

נשיא ארה"ב ומעלליו


נציגי הרפובליקנים בארה"ב אומרים, שמיום הוסדה של ארצות הברית, לא היה נשיא שגרם לכל כך הרבה הרס ואי אימון במוסדות השלטון, כמו שהנשיא הנוכחי, אובמה, גורם. ונזקיו יהיו לדורי דורות.
גם בעינינו היהודים, היחס או חסרון היחס שיש לו, לארץ הקודש גם הוא ללא תקדים.

בלכ יום ויום צצות בעיות חדשות, אשר הם תוצאה ישירה מהתנהלותו הקלוקלת ומתכניותיו. ואפילו חבריו הדמוקרטים, רואים בו סכנה לבחירות המיועדות בהרבה מדינות בארצות הברית.
מדינות העולם אין להם אימון בהבטחותיו, וכבוד אמריקה בשפל המצב.

יהודי ארצות הברית מתפללים שהנשיא לא ימשיך להתערב בנושאי יהדות.

ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר

No comments:

Post a Comment