Thursday, March 20, 2014

משבר הגיור וחומרתו


לפני שנים רבות התנהל ויכוח ציבורי במדינת ישראל אודות הגיור ההלכתי. האדמו"ר מחב"ד זי"ע, לחם ושכנע את כל הגורמים לבל ירימו יד בתורת ה' ובל יטמאו ויבוללו את בני ישראל עם האומות.
ראש ממשלת ישראל לשעבר, מנחם בגין, הגיב בחריפות על הויכוח הסוער בשעתו: "כיון שמים של ארבעים לוג הם אלה שהופכים לא יהודי ליהודי, הם אינם דבר של הגיון אלא רק דבר הלכתי. אין הוא יכול להתערב בעניין הלכתי.

והנה בא איש הבליעל, ושמו בנימין נתניהו, רוצה לעשות פשרות אשר הם הלכות המסורות לנו מדור לדור. צרה זו מביאה וגוררת צרות רבות ורעות בתוך עמנו.
וחבר הוא לאיש משחית, אלי בן דהן, העומד מאחורי כל הקלקול בגיורים היום.

לא יאומן איך אדם הקורא את עצמו "יהודי דתי", לא מתבייש לעקור הלכות מפורשות בגירות, כדי לפייס את שונאי הדת, השמאלנים הללו. שאף לא חשוב בעיניהם אם הם עצמם ראויים להיקרא יהודי.
כדאי לנתניהו לפייס את אב הרחמים השוכן בשמי מרומים, בהפסקת הפשרות ההלכתיות בגיורים, ובביטול חוק הגיוס לתלמידי החכמים שמגינים בתורתם על הדור, הלומדים יום ולילה.

הגורמים לכל הצרה והמבוכה הזו, הם: הרב הראשי לשעבר, הרב שלמה עמאר בהתחברותו הרעה עם אלי בן דהן.

No comments:

Post a Comment