Thursday, March 13, 2014

ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל וכו'


הגיורים בארץ לדאבון הרבנים החרדים מבחינה הלכתית, הוא הפקר ומוזנח. איש כל הישר בעיניו יעשה.
הגאון הרב נחום אייזנשטיין שליט"א, העובד כבר יותר מעשרים שנה בבדיקת ובירור גירות, כשנעשה שלא אליבא דהלכתא, מסר שהמצב חמור מאוד. והוסיף שלא רק בארץ, אלא גם בארה"ב הגיורים אינם במצב תקין.
הרבה מאלו המטפלים בגיורים בחו"ל לא יודעים הלכות גירות. ואינם מודעים לחומר הדין של קבלת מצוות ברצינות ובכנות.

No comments:

Post a Comment