Sunday, March 23, 2014

ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים


גיוס בני הישיבות, גיורים שלא כהלכה וביטול פטורי מכס למוסדות התורה. הם הנשק של אנשים כמו בנט, לפיד והראש לרשעים, נתניהו.

כל כוונתם הוא להשפלת כבוד התורה ולבולל את היהדות האותנטית בין עמי הארצות, ולהשתלטות מלאה של שונאי תורה על הישיבות הקדושות בארץ הקודש.

אבל בתוך האופל הזה, אנו רואים את ברכת ה' ואומרים "ברוך המקום שמסר תורתו לשומרים". אלו מנהיגי הישיבות, האדמורי"ם, וכל הרבנים שליט"א, הלוחמים בצלותי ובעותי וכל המצטרף נגד גזירות הריסות הדת.

דורי דורות יאמרו, שלא היה בתולדות המדינה, ממשלה רעה כזו שהחציפה פניה ולחמה נגד הדת היהודית, לעקור סימנים שלמים מהשולחן ערוך, הנוגע לכלל ישראל.

ברכת "יישר כוחכם" לרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליט"א, רבה הראשי של תל אביב-יפו, שהתחנן ומחה נגד התכנית של העריה לאפשר הפעלת עסקים וחנויות בשבתות בתחומי העיר.

ותנו כבוד לתורה

No comments:

Post a Comment