Wednesday, January 28, 2015

כפיות טובה ולשון הרע


בימים אחרונים ישנם דיבורים על יהודי אשר לו מעמד פוליטי נכבד וחשוב בניו יורק. יהודי זה, הרבה בטובות וחסדים לבני ברית וגם לשאינם בני ברית, ובפרט לרבים משומרי תורה ומצוות. המדובר הוא בשלדון סילבר שיח'. היה ראש המדברים בוועדת הassembly של ניו יורק (המדינה). וכייון שמר סילבר הינו "דמוקרט"ת מובן מאליו שעיתונאים רפובליקנים יחפשו רעתו ויאשימו אותו ויבזו אותו, עוד לפני תחיללת משפטו.
אבל מה שמפריע לנו, "בלוגים" שבכתבים ע"י מי שכביכול אדם חרדי, כותבים עליו כל דבר האסור על אף שגם הם עצמם נעזרו ע"י מר שלדון במישרים או בעקיפין. ואיסור כפול הוא זה, כפיות טובה ולשון הרע! ואיך ניתן לכתוב דברי בלע ושחץ, בפרט שעדיין לא התחילו לברר את דינו.

אנשי שלומנו, כולם מכירים ויודעים על אותם בלוגיסטים, אשר מתעטפים  בטליתות בבחינת "נזם זהב באף חזיר". וכל פעילותו של בלוג, מיוסד על לשון הרע והוצאת דיבה. ולדאבוננו ולמורת רוחנו, רבים מהבלוגיסטים, שמחים במפלת חביריהם. והונש על זה מפורש במשנה בסנהדרין שאין להם חלק בעולם הבא.

מנהיגי ישראל, אדמורי"ם, רבנים מכל העדות והחוגים וראשי ישיבות שליט"א, כולם עומדים בדעה ברורה שאסור לקרוא בבלוגים שיש בהם מעין לשון הרע ודברים אסורים.

לכן פונים אנו אליכם, יהודים אהובים, הזהרו מלהיכשל ח"ו, לקרוא בעיתונים כאלו, וק"ו מבלוגים אפילו אם נראה כבלוג חרדי.

ותנו כבוד לתורה!

No comments:

Post a Comment