Tuesday, January 20, 2015

מועצת גדולי התורה


מרן הרב אהרן שכטר שליט"א, דורש להתרחק ולהימנע מכל שמץ של בזיון התורה. הוא רחוק מלצדד לטובת איזשהו צד. יותר מכל, כואב לו בזיון התורה. אשר שועלים קטנים, מחבלי כרמים, מבעירים שריפה מסוכנת לכלל ישראל.

מרן ראש ישיבת חיים ברלין שליט"א, אוהב ומכבד את מרן הגראי"ל שליט"א ואת מרן הגר"ח שליט"א בלב ונפש. הוא מכיר גם את מרן הגר"ש שליט"א שהוא גאון בתורה וגם כאיש אשר גדולי ישראל מדור העבר סמכו ידיהם עליו. הראש ישיבה רואה את מרן הגראי"ל מנהיג לאלפים ולצידו את מרן הגר"ש שאלפים נשמעים לקולו.

ועל הכל, ראש ישיבת חיים ברלין, דורש כמו מרן הרב שך זצ"ל. בני ישראל שבחו"ל לא יתערבו ביודעין וק"ו בלא יודעין לענייני ארץ ישראל. ולכן בשבוע האחרון פרש מרן הגר"א שכטר שליט"א ממועצת גדולי התורה.

ואחרי אשר אגודת ישראל ראו והבינו את דברי מרן הגר"א שהם אמת וצדק. תיקנו את מה שנראה להגר"א כטעון תיקון, חזר הראש ישיבה למעמדו כיו"ר מועצת גדולי התורה באגודת ישראל שבארצות הברית.

No comments:

Post a Comment