Wednesday, January 21, 2015

ברוך דין האמת - הגאון הגדול הרב חיים לייב אפשטיין זצ"ל


נתבשרנו בבשורה מרה, על פטירתו של האי גברא רבה ויקירא, ראש ישיבת זכרון מלך, מרן הרב חיים לייב אפשטיין זצ"ל.
היה תלמיד חביב למרן רשכבה"ג הרה"ג אהרן קוטלר זצללה"ה, ראש ישיבת בית מדרש גבוה בלייקווד.

הלוויה יוצאת מבית מדרשו בברוקלין, משם ללייקווד עיר התורה, מקום אשר הנפטר למד עמל ויגע רבות בשנים עד אשר נהיה לתלמיד חכם חביב. ומקום קבורתו בלייקווד עיר התורה.

הנפטר היה ידוע כאיש אמת, סבלן ואיש שלום. התנזר מפעילות שאיננה קשורה לעיסוק התוה"ק, לא נטל לעצמו תפקידי כבוד באגודת ישראל ולא בשאר ארגונים חשובים. חתימתו לא התנוססה על קול קורא, למעט מקרים בודדים כדוגמת חתימתו על מחאה למען כבודו של מרן הרב שך זצללה"ה ראש ישיבת פונוביז.

יהי זכרו ברוך!

ותנו כבוד לתורה

No comments:

Post a Comment