Tuesday, February 3, 2015

וציויתי את ברכתיהשלג והגשם היורד ברציפות בניו יורק עם הקור הגדול, קובע שיאים חדשים. ידוע שמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א,  אמר כמה וכמה פעמים, ברכת וציויתי את ברכתי, היא ברכה גם מחוץ לארץ ישראל. והנה אנחנו רואים, הן בארץ והן מחוץ לארץ את ברכת ה' בריבוי הגשם.

בכל יום אנו מתפללים ומבקשים שים שלום, אמנם לדאבונינו עדיין לא זכינו לראות את מילוי תפילותינו, לצערינו עדיין יש מחלוקת ויש שנאה.
לית מאן דפליג שמותר לחלוק, בכל הדורות לא הסכימו תמיד תלמידי החכמים ומורי הדרך בעם ישראל על אותה הדרך. אבל אסור לשנוא!
זה נורא כואב, כשיודעים שבכל צד עומדים גדולי תורה ועובדי השם. כואב הלב כשרואים את סימני עיקבתא דמשיחא במילויים, כמה דחוצפא מסגי. המצב כיום, אינו מביא כבוד שמים. אדרבה, אופן ההתנהגות והגרורות של המחלוקת, גורם לחילול השם, ומביא מסר ברור לדור העתיד שמותר לבזות ולהכות תלמידי חכמים.
איננו מקנאים באף אחד שנגרר לעשות מעשים כאלו, ואפילו אם נדמה לו שעושה כביכול לשם שמים.

ותנו כבוד לתורה!

No comments:

Post a Comment