Wednesday, February 4, 2015

עברא דדשא


חסיד ופרוש
עובד ה' בכל נפשו
גאון נפלא בש״ס ופוסקים בבלי ירושלמי
סיני ועוקר הרים בראשונים ואחרונים
בקי בנגלה ונסתר
ה"ה מרן הגאון הרב שאול אלתר שליט"א.

נתבשרנו שזה עתה יצא לאור חלק שני מספרו עברא דדשא, פשוטו כמשמעו מבהיל על הרעיון.
לפעמים הקב״ה זורק לנו כוכב משיתא, אשר מבריק באור עצום כאור שבעת הימים. מופלג במדות, בבחינת מה הוא אף אתה.
אחד מתלמידי החכמים אמר פעם למרן רשכבה"ג הרב הגאון יוסף שלום אלישיב זצללה"ה, בתוך שיחה בדברי תורה, שהגר"ש אלתר שליט"א הביא מקור בעניין הסוגיא שדנו בה, כיון שהגיד וכו'. מיד הגיב מרן זצ"ל, אי אפשר לתפוס את הגר"ש אלתר שליט"א בחוסר ידיעה בסה"ק, אפילו בספר קצות החושן.

No comments:

Post a Comment