Wednesday, November 19, 2014

ועידת אגודת ישראל


לפני שבוע היתה ועידת אגודת ישראל בארה"ב. למרות שמספר המשתתפים היה נמוך בהרבה מאשר בשנים קודמות, האוירה היתה מרוממת מאוד. גדולי התורה השתתפו, וכמה מהם אף נאמו, רוב הנאומים היום בעיקר באור ליום שישי ובמוצאי שב"ק.

הנואם העיקרי היה האדמו"ר מנובומינסק שליט"א. הוא הזהיר את הצבור מפני סכנת ה"אורטודוקס הפתוח" שמיסודו של אבי וויס. אחד מיסודות של אבי וויס הוא להרשות לנשים להיות מורי הלכה.

בזמנו, הודיעו גדולי התורה שהארגון הנ"ל פסול ואסור במחננו.

האחדות שררה בין המשתתפים והיה למופת.

ותנו כבוד לתורה

No comments:

Post a Comment