Thursday, November 6, 2014

וועידת אגודת ישראל בארצות הברית


התאריך המיועד:כ-כ"ג חשון
מקום המיועד : ניו ג'רסי
על מה הולכים לדבר?

הציבור הכללי מגלים חוסר התעניינות וממעטים להשתתף בועידה. וזה מפני שהרבנים המשתתפים בוועידת אגודת ישראל, אינם המנהיגים והפוסקים המקובלים על כל הציבור.

יהיו הרבה מרצים בוועידה, כולם רבנים חשובים ויראי שמים, אך הם לא הפוסקים שיודעים להכריע בהלכה למעשה.
חוסר ההתעניינות בעיקר מהעדר ההשתתפות של אותם 'גדולים' המכריעים בהלכה שדבריהם נשמעים והציבור סר למרותם.

דרך התורה לא להתפייס עם רצונותיו של בשר ודם, אלא ההיפך הוא הנכון. האדם מחוייב להכניע עצמו ורצונותיו לרצון ה'.

No comments:

Post a Comment