Thursday, October 2, 2014

בואו חשבון


כן, זה הזמן לחשבון הנפש. ואם לא עכשיו אימתי?

העולם לא נראה איך שקיווינו. ארץ הקודש, כל המזרח התיכון, אמריקה תחת נשיאותו של מי, שלאו דווקא אוהב יהודים, יש פחד נורא.
מחלות, היוקר מאמיר, הקושי בפרנסה, בנים ובנות נושרים, אי המשמעת לגדולי הדור - אדמורי"ם וראשי ישיבות.
בעיות שלום, סכנה לעצם קיומו של עם ישראל במקומות רבים המאוימים ע"י שונאי יישראל.
קללת האינטרנט, הוצאת דבה וזלזול בישראל וברבנן ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם העוסקים בתורה בכל אתר ואתר.
ויש בהם המחופשים לדתיים וחרדים, העוסקים באבי אבות הטומאה הנ"ל ושמחים בביזיון תלמידי חכמים אשר נפסק במשנה בסנהדרין שאין להם חלק לעולם הבא.

אין כוחנו אלא בפה דהיינו תפלה מעומק לבנו. תפלתינו הוא מה מה שחביב אצל האב הרחמן.
נזכה כולנו שאב הרחמן יקבל תפילתנו לטובה ולברכה.

הודעה לצבור הקוראים: החל מעריו"כ אנחנו סוגרים את האתר עד מוצאי שבת בראשית.

גמר חתימה טובה

No comments:

Post a Comment