Monday, September 29, 2014

אור התורה


אור תורתנו הקדושה אינו צריך סיוע. מה שכן צריך סיוע, הוא עיניים להנות מהחדש ומהישן. מספרדים, חסידים ואשכנזים אשר בכל שבוע ושבוע מדפיסים ספרים חדשים המאירים כספירים.

א. ספר "אוצרות הקדשים" - קובץ דברי תורה מצדיקי הדורות, תלמידי מרן הבעש"ט זי"ע. מה נהדר המראה הזה.
ב. ספר "מפי איש" - הנהגות, פסקים וסיפורים של מרן פוסק הדור מורינו הגאון הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל. דברים מתוקים מדבש.
ג. A gadol in our midst-anecdotes advice and Piskei Halacha
of Maran Harav Chaim Scheinberg.

גמר חתימה טובה

No comments:

Post a Comment