Monday, October 27, 2014

בקשה מהציבור התורני

אחרי הרצח המתועב של תינוקת בת שלוש שנים, שבוצע לפני ימים אחדים בעיה"ק ירושלים תובב"א. בקשו גדולי ישראל, שכל אחד יקח על עצמו ללמוד בסדר של שני הלכות ביום, מהלכות לשון הרע בספה"ק חפץ חיים, במשך השנה הקרובה.
משפחת הילדה מוכרים וידועים כמשפחה חשובה מאוד, מדקדקים במצוות ויראי שמים, מחזיקי תורה ולומדי תורה וכל מנהגם באופן מאוד צנוע.

ברוך דיין האמת!

הסבא והסבתא גרים במונסי ניו יארק.No comments:

Post a Comment