Monday, October 27, 2014

מספר העומד לצאת דרכי אי״ש - ממחשבותיו ודרכיו של החזון אי״ש‎

בספר צדיק כתמר יפרח דף ש"כ מובא שמרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, שאמר בשם החזון אי"ש שבבני ברק אין עין הרע שולטת.

בספרו של הרב נבנצאל שליט"א על יום הכפורים, הביא שמרן החזון אי"ש נסתפק אם מותר להגיש אוכל למי שאינו מברך.

מרן הרב חיים קמיל זצ"ל, בספרו שפתי כהן ח"א דף ט"ו, הביא בשם מרן החזון אי"ש. אם יעמוד בן תורה ויבקש מהקב"ה על ידיעת התורה, באופן של "ואם אין מתה אנכי" אזי מובטח לו שיהיה לתלמיד חכם.

עוד מובא בספר הנ"ל, שהחזון אי"ש התבטא פעם. אילו היה אדם מתבונן ביופי והדר הבריאה מבריאת השי"ת כפרחי אילנות וכדו', היתה נפשו מתמוגגת בקרבו מרוב התפעלות מעוצם בריאת השי"ת.

החזון אי"ש והגרי"ז מבריסק זצ"ל נהגו לאכול מלוה מלכה גם במוצאי יום טוב.

זכרונם יגן עלינו

No comments:

Post a Comment