Sunday, August 24, 2014

ושלום על ישראל


כבר חודשיים אשר המחלוקת על הסמינר לבנות של הרב אליהו מייזלס ולא מצליחים להשתיק. קבלנו מרבותינו שאחרי פסק בית הדין, אין אחריו כלום. והנה אחרי שפסקו הבית דין של תלמידי חכמים מופלגים ובראשם הגאון האדיר הרב מ שפרן שליט"א, וכן הגאון הרב ח.ז. מלונוביץ שליט"א, וכן הגאון הרב צבי גרנר,שליט"א, דהיינו שלא לסגור את המוסדות אשר היו מנוהלים על ידי הרב מייזלס.

ובאו אלו אשר חושבים את עצמם לדיינים בראשות הרב שמואל פורסט ובקולי קולות בלי מתן תורה הם מתעקשים לחלוק על הבית דין החשוב שבאר"י. הבית דין של פורסט הוא בשיקגו.

תודה לקל, הצבור החרדי נשמעים לדעת תורה של בית דינו של הגאון האדיר הרב מנדל שפרן שליט"א.

ושלום על ישראל ... ותנו כבוד לתורה

No comments:

Post a Comment