Thursday, August 14, 2014

לא תגורו מפני איש


כולם מדברים...
על מה? אולי על איך להתכונן לחודש התשובה? לחודש התקרבות לאבינו שבשמים? לא נראה ככה.
אז על מה מדברים? על המחלוקת בין בית דין בארצנו הקדושה לבין בית דין בארצות הברית שדנו על מעשה שלא יעשה.

איך, מה, ובאיזה צורה להגיב?

בית הדין שבארצות הברית, בעיר שיקגו, שלחו את השאלה לבית דינו של הגאון הגדול, בקי בכולא תלמודא והלכותיה בארבעת חלקי השלחן ערוך וכל נושאי כליו, ה"ה הרב מנדל שפרן שליט"א, והם פסקו מה שפסקו.

בית הדין של שיקגו, הגאון הרב שמואל פורסט והרב גדלי' שווארץ והרב זאב כהן, שלחו את השאלה לארץ הקודש, לא היו שבעי רצון מהפסק שיצא מבני ברק.
בזיונות והכפשות ואיומים משיקגו,  לא פעלו את מה שאנשי שיקגו רצו.
הגאון הגדול מגדולי הדיינים בעולם הרב מנדל שפרן שליט"א מקיים לנכון "לא תגורו מפני איש".

יהי רצון שתשרה שכינה ושלום בבתי דין בישראל ותנו כבוד לתורה!

No comments:

Post a Comment