Sunday, August 24, 2014

חוזרים לעבודת הצבא - צבא ה' העבודה הרוחנית


כבר ביום ראשון בערב, מתחילים לחזור לישיבות לחודש עבודת התשובה, חודש אלול. השנה יש יותר משמעות לחודש אלול, באשר כלל ישראל הוא תחת איום שונאי ישראל וצמאי דם יהודי.
הערבים כיום, אינם כערבים של אתמול אשר פחדו מטנק ישראלי. הערבים של היום מוכנים ומגויסים לתת את נפשם להרוג יהודים.

חודש אלול אשר ידענו את רמזו "אני לדודי ודודי לי", נותנת לנו תחושה של הזדמנות להתקרב לאבינו בשמים. ספרי חסידות וספרי מוסר נלמדים בבתי מדרש ובישיבות הקדושות, לעזור לנשמות הצמאות לדבר ה׳ להתחיל מחדש.
וזהו העיקר, לחדש את כוחותינו בעבודת ה׳, הן בתורה, הן בתפילה והן בעשיית חסד. לא לתת לעשיית המצוות, צורה של התיישנות ח"ו.

ותנו כבוד לתורה

No comments:

Post a Comment