Thursday, January 30, 2014

מפורסם בציבור

מפורסם בציבור תלמידי החכמים  שמרן הגאון הרב חיים קנייבסקי שליט׳א, מקפיד לא לתת שם לתינוק הנולד שלא מופיע בתנ״ך, או שלא מן המסורה מדור דור.
למשל השם ׳אהרונה׳ לבת על שם קרוב משפחה שנקרא אהרן. לדעת מרן,שלט"א זה שם חילוני בעברית, לא שם יהודי.

כמו"כ מפורסם שמרן שליט"א אינו שבע רצון שגבר ינעד שעון יד. לדעתו זה נקרא ״שמלת אשה״ שנאסר ב"לא ילבש".
ויש אומרים שמרן החזון איש זצוק"ל גם הקפיד על זה.
השמועה שמרן שליט"א מקפיד שלא ישימו את הפאות מאחורי האוזן, אושרה על ידי בני ביתו.

מרן הרב אלישיב זצוק"ל ועוד מגדולי הדור שליט"א, לא מקפידים על השעון ועל הפאות.


No comments:

Post a Comment