Monday, January 27, 2014

לייקווד - עיר התורה

עיר התורה לייקווד מכילה בתוכה לכל הפחות כ50 ישיבות קטנות וכן כ25 מוסדות לבנות.

בשנים האחרונות גבולות הקדושה התרחבו והרבה משפחות מתושבי ברוקלין עברו להגורר בלייקווד.

התרחבות העיר היא לא לשביעות רצונם של כל התושבים החרדים.
יש אשר רואים בגידול סכנה לאווירה הרוחנית שהורגלו אליה מתקופת מרן הרב אהרן קוטלר ובנו מרן הרב שניאור זכר צדיקים לברכה.

No comments:

Post a Comment