Tuesday, January 28, 2014

הגאון הצדיק רבי יעקב גלינסקי זצ"ל

בשבוע האחרון נפטר בשיבה טובה, אחד מגדולי בעלי המוסר, משרידי דור דעה, הגאון הצדיר רבי יעקב גלינסקי זצוק"ל.

הגאון הכיר בצעירותו את מרן הסטיפלר זצוק"ל, כשלמד בישיבת נובהרדוק העתיקה.

כולנו זוכרים את דרשותיו, הידועות בתוכנם ובחמימותם. לב כל ושמע נמס בדרשותיו, לא היה אדם ששמע אותם, ולא הושפע לטובה.

ועתה נשארנו חסרים. מי יתן לנו תמורתו. חוסר וותיקי בעלי המוסר מורגש בכל מקום, בכל תחום ובכל זמן.

זכר צדיק לברכה


No comments:

Post a Comment