Monday, January 27, 2014

להזהר מחילול שם שמים

גדולי התורה בחוץ לארץ, קוראים לצבור שומרי התורה, להפסיק לפרסם ולקרוא באתרי האינטרנט.

אין שום היתר לפרסם דברים הנוגעים לצבור הדתי לעולם החילוני, הרי זה גורם לחילול שם שמים.

העובר על זה הוא מחלל שם שמים, ועונשו חמור וידוע!

No comments:

Post a Comment