Thursday, March 15, 2018

מרא דנפש שלך

"אם באמת רוצה אתה שלא תהיה חס ושלום מן הרשעים שהם ברשות לבם רק מהצדיקים שלבם ברשותם ולא תהא הפקר ונכנע לכל תאווה חס ושלום, רק אתה תהיה מול על עצמך מרא דנפש שלך (דברים רבה פרשה ב) ... אז צריך אתה להתחיל בהתרגשויות קטנות המתרחשות בך.
למשל אם הביאו לפניך באכילתך שני מיני בשר, ונפלה הבטתך על מין אחד כי תתאווה לזה המין יותר, אז אכול מין השני וחתיכה זו שאתה מתאווה לה אל תאכל, ולא תאמר ומה בכל הלא גם זו של התר, וגם אין תאוותי כל כך חזקה עד שיהיה לי חוב לעמוד נגדה, רחם עליך ועל נפשך והחל את מלחמתך בניצני תאוותך הקטנים ועשה את עצמך לאיש גיבור חיל המושל על עצמו, ולבו אף כולו בידו"
(הכשרות האברכים פרק ט)

No comments:

Post a Comment