Thursday, November 18, 2010

פרשת וישלח

ויירא יעקב … וייצר לו

אם ירא למה לכתוב וייצר, הרי פשוט שלא ינעם לו בפחד.

וברש”י פירש, ויירא שמא ייהרג וייצר שמא יהרוג את אחרים.

ושמעתי לבאר על דרך המוסר. 
בספר חובות הלבבות שער אהבת ה’, מביא משל:

כמו שספר אחד מן החסידים על אחד מהיראים,
שמצאו ישן באחד המדברות.
ואמר לו: האינך ירא מן אריה שאתה ישן במקום הזה?
אמר לו: אני בוש מאלוקים שיראני ירא זולתו.
והיינו זה שהיצר ליעקב אבינו, שהוא ירא מזולת הבורא יתברך.

No comments:

Post a Comment