Friday, November 5, 2010

כי ציד בפיו

יש להבין מדוע הצליח עשו לרמות את יצחק אביו. אבל רבקה ידעה טיבו והבינה שעשו רשע הוא.

ושמעתי ג’ הסברים בעניין:

הפשוט, שרבקה גדלה עם לבן הרמאי, וידעה להבחין בין אמת לרמאות. ומזה ידעה שציד בפי עשו ורשע הוא.

ובראשונים כתוב על “ויאמר ה’ לה” שהנבואה נאמרה רק לה, והיא לא גלתה ליצחק אבינו. ולכן היא ידעה שיש לה בן צדיק ובן רשע, ומזה שראתה שיעקב בנה הוא הצדיק, והכירה את שני בניה, הבינה שעשו הוא הרשע. ויצחק שלא  ידע מנבואה זו, חשב בדעתו ששני בניו צדיקים.

ועוד יש להסביר, יצחק אבינו ראה את עשו בבית המדרשץ ושם עשו נהג כמו כולם. ורבקה ראתה אותו בעת האוכל, ואדם ניכר בשלושה דברים ואחד מהם הוא בכוסו. וכשראתה צורת אכילתו ידעה את טיבו.

No comments:

Post a Comment