Wednesday, December 3, 2014

התחזקות בשמירת הלשון לבני תורה


ב"ה, לאחרונה ראינו שלימוד הלכות לשון הרע, הולך וגדל. בבחינת, גדולה הסרת טבעת וכו׳.
צרות הכלל שבארץ ישראל, אשר זמן רב לא ראינו כמותו, עושה את שלו. ללומדי תורה ולמאמינים בני מאמינים המסר ברור, חובה עלינו להתחזק במצוות וביראת שמים. ארבעת הקדושים שנשחטו, היו אנשים אשר היו אדוקים ומקפידים בזהירות יתירה גם בשמירת הלשון בכל פרטיה.

בארצות הגולה, בעיקר באירופה, גלוי לכל האנטישמיות. הפחד מן העתיד הקרוב ניכר ביהדות התפוצות. רואים בעליל שהמערכת הפוליטית, חסרת כח לעמוד נגד שונאי ישראל, ולצערינו לעיתים אף תומכת בהם. הרבה יהודים מחפשים מקום מקלט לברוח לאין מצוא.

הפתרון היחידי, כולם יודעים: תשובה, תפלה וצדקה.
הם המקלט לכלל ישראל ומושיעם בעת צרה. "כי בחרבי ובקשתי לקחתי" בצלותי ובבעותי היינו תפלת הלב.

No comments:

Post a Comment